Konsultacje dla uczniów

29 maj 2020

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA SZKOŁY z dnia 27.05.2020 r. 

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Prywatnych Nr 1 w Stargardzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły. 

Procedura opracowana w oparciu o przepisy: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871).

2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 r.

3. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno- wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15 maja 2020 r. 4. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15 maja 2020 r. 

Informacje wstępne:

Pracownicy szkoły, członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 1. Organizacja konsultacji w szkole

1. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

3. Terminy konsultacji zostaną ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z  nauczycielami. Konsultacje odbywają się w dwóch turach: od godz. 10:00 oraz od godz. 12:00. Pomiędzy turami sale są dezynfekowane oraz wietrzone.

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy poinformują uczniów
o terminie konsultacji. 

5. Uczniowie zainteresowani konsultacjami zobowiązani są do ustalenia
z nauczycielem dokładnego terminu konsultacji tj. wysłanie poprzez dziennik elektroniczny do nauczyciela informacji o potrzebie konsultacji (do godz. 12:00 dnia poprzedzającego konsultację).

6. Nauczyciel ustala godzinę konsultacji z uczniem z uwzględnieniem ilości osób zapisanych na konsultację (w jednej sali lekcyjnej może przebywać maksymalnie 5 osób). Niedopuszczalne jest zmienianie godziny konsultacji lub/i sali, w której odbywa się konsultacja. Na pierwszą konsultację należy zanieść do szkoły wypełniony załącznik nr 1 – oświadczenie o stanie zdrowia i zapoznaniu się z procedurą sanitarną w szkole.

7. Uczeń nie powinien umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać
w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

8. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej. 

9. Podczas konsultacji indywidualnych oraz grupowych należy zachować odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

10. Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników; nauczyciel nie udostępnia szkolnych podręczników.

11. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu, na terenie szkoły i przed szkołą.

§ 2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych

1. W porozumieniu z organem prowadzącym umożliwia się realizację w szkole zajęć rewalidacyjnych od 01 czerwca 2020 r. Zajęcia rewalidacyjne będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów.

2. Terminy zajęć rewalidacyjnych zostaną ustalone przez nauczyciela z rodzicami 

ucznia/ pełnoletnim uczniem.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji). 

4. Nauczyciele, dzieci i młodzież w miarę możliwości powinni używać osłony ust i nosa. 

5. W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. 

6. Zabrania się z korzystania z telefonów podczas zajęć. 

§ 3 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez 

osoby dorosłe wchodzące do szkoły. 

3. Przy wejściu przy każdych drzwiach wejściowych do szkoły należy skorzystać
z płynu dezynfekującego do rąk. 

4. W szkole jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych /m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatury, zewnętrznych klamek, dzwonków, itp./

6. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel szkoły zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem.

8. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych będą wywieszone plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

§ 4. Kontakt z osobami trzecimi:

1. W szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający podczas trwania egzaminów maturalnych;

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy;

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.

4) na konsultacjach: uczniowie oraz nauczyciele,

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

6) osoby trzecie, jeżeli wymaga tego działalność szkoły. Pobyt tych osób jest ograniczony do niezbędnego minimum;

2. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami; 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 – osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Prywatnych Nr 1 w Stargardzie

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusemSARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły. 

1. Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

a) W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby,
u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 - zwane dalej jako „izolatka”.
Izolatka mieści się w sali nr 4 – gabinet zajęć rewalidacyjnych.

b) Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania na opuszczenie szkoły.

c) Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

d) Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu środków ochrony osobistej. 

e) Po ekspozycji środka dezynfekującego (zgodnie z zastosowanym środkiem - 

zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć. 

2. Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia/zdającego egzamin: 

a) Jeśli uczeń/zdający egzamin przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki/przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

b) Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania 

niepełnoletniego ucznia ze szkoły.

c) Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej przeprowadza niepełnoletniego ucznia do izolatki oraz zapewnia dziecku niezbędną opiekę.

d) Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości.

e) W przypadku uczniów pełnoletnich/ pełnoletnich zdających egzamin zewnętrzny osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły wraz z osobą podejrzaną o zakażenie przechodzi do izolatki i omawia dalsze postępowanie, w razie konieczności wzywa służby medyczne.

W dalszym postępowaniu są uwzględnione zalecenia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

f) Po wystąpieniu zdarzenia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona 

powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

g) W momencie odbierania odizolowanego ucznia/opuszczenia placówki przez osobę pełnoletnią należy zadbać, aby nie dochodziło do kontaktu z innymi osobami znajdującymi się na terenie placówki.

h) Dalszy sposób postępowania zostanie określony po konsultacji z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

i) Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami. 

3. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika lub innych osób biorących udział w pracach szkoły: 

a) Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami 

choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.

b) Pracownik będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując o tym dyrektora szkoły.

c) W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

d) Po ustaleniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zostaną 

wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

e) Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części szkoły, w 

której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

f) Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami
i zaleceniami. 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz uczniów
i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

Krystyna Parszuto

Dyrektor